Διεθνές Μάρκετινγκ/ Sved Hollensen

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 9789609732390

Τιμή: [Σύντομα]

Διαθεσιμότητα: Σε Απόθεμα

Περιεχόμενα

 

ΜΕΡΟΣIΗΑΠΟΦΑΣΗΓΙΑΤΗΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ

1 Ορόλοςτουδιεθνούςμάρκετινγκστηνεπιχείρηση

Μαθησιακοί στόχοι

1.1 Εισαγωγή στην παγκοσμιοποίηση

1.2 Η διαδικασία ανάπτυξης διεθνούς προγράμματος μάρκετινγκ

1.3 Σύγκριση της προσέγγισης διεθνούς μάρκετινγκ και μάνατζμεντ ανάμεσα σε ΜμΕ και μεγάλες επιχειρήσεις

1.4 Θα πρέπει η επιχείρηση να διεθνοποιηθεί ή όχι;

1.5 Εξέλιξη της έννοιας του «Διεθνούς Μάρκετινγκ»

1.6 Ροπή προς την παγκόσμια οικονομική ολοκλήρωση και προσαρμοστικότητα στις αγορές

1.7 Η αλυσίδα αξίας ως πλαίσιο αναγνώρισης διεθνούς ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

1.8 Εργαστήρια αξίας και η «αλυσίδα αξίας υπηρεσιών»

1.9 Διεθνές μάρκετινγκ εμπειριών

1.10 Η εποχή της πληροφορίας και η εικονική αλυσίδα αξίας

1.11 Περίληψη

 

2 Έναρξητηςδιεθνοποίησης

Μαθησιακοί στόχοι

2.1 Εισαγωγή

2.2 Κίνητρα διεθνοποίησης

2.3 «Πυροδότηση» της εξαγωγικής ακολουθίας (καταλύτες αλλαγής)

2.4 Εμπόδια/κίνδυνοι διεθνοποίησης

2.5 Περίληψη

  

3 Θεωρίεςδιεθνοποίησης

Μαθησιακοί στόχοι

3.1 Εισαγωγή

3.2 Το υπόδειγμα διεθνοποίησης της Ουψάλα

3.3 Το υπόδειγμα ανάλυσης συναλλακτικού κόστους

3.4 Το υπόδειγμα των δικτυών

3.5 Επιχειρήσεις διεθνοποιημένες από την έναρξή τους

3.6 Περίληψη

 

4 Ανάπτυξητηςδιεθνούςανταγωνιστικότηταςτηςεπιχείρησης

Μαθησιακοί στόχοι

4.1 Εισαγωγή

4.2 Ανάλυση εθνικής ανταγωνιστικότητας (διαμάντι του Porter)

4.3 Ανάλυση ανταγωνισμού στον κλάδο

4.4 Ανάλυση αλυσίδας αξίας

4.5 Η διατηρήσιμή διεθνής αλυσίδα αξίας

4.6 Εταιρική κοινωνική ευθύνη

4.7 Το δίκτυο αξίας

4.8 Η στρατηγική «γαλάζιου ωκεανού» και η καινοτομία στην παρεχόμενη αξία

4.9 Περίληψη

 

Μέρος I – Μελέτες περίπτωσης

 

ΜΕΡΟΣIIΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣΔΙΕΘΝΕΙΣΑΓΟΡΕΣ

 

5 Διεθνήςέρευναμάρκετινγκ

Μαθησιακοί στόχοι

5.1 Εισαγωγή  

5.2 Ο μεταβαλλόμενος ρόλος του διεθνούς ερευνητή

5.3 Συνδέοντας τη διεθνή έρευνα μάρκετινγκ με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων

5.4 Δευτερογενής έρευνα

5.5 Πρωτογενής έρευνα

5.6 Λοιπά είδη έρευνας μάρκετινγκ

5.7 Έρευνα μάρκετινγκ με χρήση του Web 2.0

5.8 Δημιουργώντας ένα διεθνές πληροφοριακό σύστημα μάρκετινγκ

5.9 Περίληψη

 

6 ΠολιτικόκαιΟικονομικόπεριβάλλον

Μαθησιακοί στόχοι

6.1 Εισαγωγή

6.2 Το πολιτικό/νομικό περιβάλλον

6.3 Το οικονομικό περιβάλλον

6.4 Η ευρωπαϊκή οικονομική και νομισματική ένωση και το ευρώ

6.5 BRIC – η αργή ανάπτυξη πλήττει τις αναδυόμενες χώρες

6.6 Η «βάση της πυραμίδας» ως ευκαιρία μάρκετινγκ

6.7 Περίληψη

 

7 ΚοινωνικόκαιΠολιτισμικόπεριβάλλον

Μαθησιακοί στόχοι

7.1 Εισαγωγή

7.2 Επίπεδα της κουλτούρας

7.3 Κουλτούρες υψηλού και χαμηλού πλαισίου

7.4 Στοιχεία της κουλτούρας

7.5 Το υπόδειγμα του Hofstedeέναντι του υποδείγματος GLOBE

7.6 Αντιμετωπίζοντας τις πολιτισμικές διαφορές  

7.7 Σύγκλιση ή απόκλιση στις παγκόσμιες κουλτούρες

7.8 Οι επιδράσεις των διαστάσεων της κουλτούρας στην ηθική της λήψης αποφάσεων

7.9 Περίληψη

 

8 Ηδιαδικασίαεπιλογήςδιεθνώναγορών

Μαθησιακοί στόχοι

8.1 Εισαγωγή

8.2 Επιλογή διεθνών αγορών: ΜμΕ έναντι μεγάλων επιχειρήσεων

8.3 Αναπτύσσοντας ένα υπόδειγμα επιλογής διεθνών αγορών

8.4 Στρατηγικές επέκτασης σε διεθνείς αγορές

8.5 Το χαρτοφυλάκιο διεθνών προϊόντων/αγορών

8.6 Περίληψη

 

Μέρος IIΜελέτες περίπτωσης

 

ΜΕΡΟΣΙΙΙΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣΕΙΣΟΔΟΥΣΕΔΙΕΘΝΕΙΣΑΓΟΡΕΣ

 

9 Προσεγγίζονταςτηνεπιλογήτουτρόπουεισόδου

Μαθησιακοί στόχοι

9.1 Εισαγωγή

9.2 Η προσέγγιση του συναλλακτικού κόστους

9.3 Παράγοντες επιρροής της επιλογής τρόπου εισόδου

9.4 Περίληψη

 

10 Εξαγωγικέςεναλλακτικές

Μαθησιακοί στόχοι

10.1 Εισαγωγή  

10.2 Έμμεσες εξαγωγικές μέθοδοι

10.3 Άμεσες εξαγωγικές μέθοδοι

10.4 Συνεργατικές εξαγωγικές μέθοδοι/ομάδες εξαγωγικού μάρκετινγκ

10.5 Περίληψη

 

11 Ενδιάμεσεςεναλλακτικέςεισόδου

Μαθησιακοί στόχοι

11.1 Εισαγωγή

11.2 Παραγωγή βάσει συμβολαίου

11.3 Εκχώρηση άδειας

11.4 Δικαιόχρηση

11.5 Κοινοπραξία/στρατηγική συμμαχία

11.6 Λοιπές ενδιάμεσες μέθοδοι εισόδου

11.7 Περίληψη

 

12 Ιεραρχικέςεναλλακτικές

Μαθησιακοί στόχοι

12.1 Εισαγωγή

12.2 Εκπρόσωποι πωλήσεων στην εγχώρια αγορά

12.3 Εκπρόσωποι πωλήσεων/υποκατάστημα/θυγατρική πωλήσεων στη ξένη αγορά

12.4 Θυγατρική πωλήσεων και παραγωγής

12.5 Ανάπτυξη θυγατρικών και στρατηγικές ολοκλήρωσης

12.6 Περιφερειακά κέντρα (περιφερειακή κεντρική διοίκηση)

12.7 Διεθνοποιημένη οργανωτική δομή

12.8 Ίδρυση θυγατρικών πλήρους κυριότητας  -  εξαγορές ή επενδύσεις

12.9 Εγκατάσταση/επανεγκατάσταση της κεντρικής διοίκησης

12.10 Ξένη αποεπένδυση: αποχώρηση από μία διεθνή αγορά

12.11 Περίληψη 

 

13 Αποφάσειςδιεθνώνπρομηθειώνκαιορόλοςτουδευτερεύονταπρομηθευτή

Μαθησιακοί στόχοι

13.1 Εισαγωγή

13.2 Λόγοι αναζήτησης προμηθευτών από διεθνείς αγορές

13.3 Μία τυπολογία υπεργολαβιών

13.4 Σχέσεις αλληλεπίδρασης αγοραστών - πωλητών

13.5 Ανάπτυξη εμπορικών σχέσεων

13.6 Αντίστροφο μάρκετινγκ: ενέργειες του αγοραστή προς τον πωλητή

13.7 Η διεθνοποίηση των υπεργολάβων

13.8 Εξαγωγή έργου (συμβόλαια «με το κλειδί στο χέρι»)

13.9 Περίληψη

Μέρος IIIΜελέτες περίπτωσης

 

ΜΕΡΟΣIVΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣΔΙΕΘΝΟΥΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

 

14 Αποφάσειςπροϊόντος

Μαθησιακοί στόχοι

14.1 Εισαγωγή

14.2 Οι διαστάσεις της προσφοράς του διεθνούς προϊόντος

14.3 Αναπτύσσοντας στρατηγικές διεθνών υπηρεσιών

14.4 Ο κύκλος ζωής του προϊόντος

14.5 Νέα προϊόντα για τη διεθνή αγορά

14.6 Τοποθέτηση προϊόντος

14.7 Αξία της επωνυμίας

14.8 Αποφάσεις branding

14.9 Brandingαισθήσεων  

14.10 Ο ρόλος του διαδικτύου στη συνεργασία με πελάτες για τη λήψη προϊοντικών αποφάσεων

14.11 Εκτυπώσεις 3-D– Μία πιθανή νέα βιομηχανική επανάσταση στην εξατομίκευση

14.12 Διεθνές μάρκετινγκ μέσω κινητών τηλεφώνων

14.13 Στρατηγικές «Longtail»

14.14 Στρατηγικές πειρατείας της επωνυμίας και πολεμικής της παραχάραξης

14.15 Περίληψη

 

15 Αποφάσειςτιμολόγησηςκαιόροισυνεργασίας

Μαθησιακοί στόχοι

15.1 Εισαγωγή

15.2 Συγκρίνοντας διεθνείς στρατηγικές τιμολόγησης με στρατηγικές τιμολόγησης στην εγχώρια αγορά

15.3 Παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις διεθνούς τιμολόγησης

15.4 Στρατηγικές διεθνούς τιμολόγησης

15.5 Η συμβολή του διαδικτύου στις στρατηγικές διασυνοριακής τιμολόγησης 

15.6 Όροι πώλησης και διανομής

15.7 Όροι πληρωμής

15.8 Χρηματοδότηση εξαγωγών

15.9 Περίληψη

 

16 Αποφάσειςδιανομής

Μαθησιακοί στόχοι

16.1 Εισαγωγή

16.2 Εξωγενείς παράγοντες στις αποφάσεις δικτύων διανομής

16.3 Η δομή των δικτύων διανομής

16.4 Πολυκαναλική στρατηγική

16.5 Διαχείριση και έλεγχος καναλιών διανομής  

16.6 Η συμβολή του διαδικτύου στις αποφάσεις διανομής

16.7 Διαδικτυακές πωλήσεις

16.8 Μάρκετινγκ μέσω έξυπνων τηλεφώνων

16.9 Η ισχύς των καναλιών διανομής στο διεθνές λιανικό εμπόριο

16.10 Γκρίζες αγορές (παράλληλες εισαγωγές)

16. 11 Περίληψη

 

17 Αποφάσειςεπικοινωνίας (στρατηγικέςπροώθησης)

Μαθησιακοί στόχοι

17.1 Εισαγωγή

17.2 Η διαδικασία επικοινωνίας

17.3 Εργαλεία επικοινωνίας

17.4 Εφαρμοσμένες στρατηγικές διεθνούς διαφήμισης

17.5 Η συμβολή του διαδικτύου στις αποφάσεις επικοινωνίας

17.6 Μάρκετινγκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

17.7 Αναπτύσσοντας μία viral καμπάνια μάρκετινγκ

17.8 Περίληψη

 

Μέρος IVΜελέτες περίπτωσης

 

ΜΕΡΟΣVΑΠΟΦΑΣΕΙΣΕΦΑΡΜΟΓΗΣΚΑΙΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥΔΙΕΘΝΟΥΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

 

18 Διαπολιτισμικέςδιαπραγματεύσειςπωλήσεων

Μαθησιακοί στόχοι

18.1 Εισαγωγή

18.2 Διαπολιτισμικές διαπραγματεύσεις  

18.3 Προετοιμασία διαπολιτισμικών επαφών

18.4 Διαχείριση εκπατρισμένων στελεχών

18.5 Διαχείριση γνώσης και μάθησης εκτός συνόρων

18.6 Διεθνής δωροδοκία σε διαπολιτισμικές διαπραγματεύσεις

18.7 Περίληψη

 

19 Οργάνωσηκαιέλεγχοςδιεθνούςπρογράμματοςμάρκετινγκ

Μαθησιακοί στόχοι

19.1 Εισαγωγή

19.2 Οργανώνοντας τις διεθνείς δραστηριότητες μάρκετινγκ

19.3 Η οργάνωση των σημαντικών πελατών διεθνώς

19.4 Ελέγχοντας το διεθνές πρόγραμμα μάρκετινγκ

19.5 Ο προϋπολογισμός διεθνούς μάρκετινγκ

19.6 Η διαδικασία ανάπτυξης ενός διεθνούς προγράμματος μάρκετινγκ

19.7 Περίληψη

 

Μέρος VΜελέτες περίπτωσης

9789609732390
Svend Hollensen
Μάρκος Μάριος Τσόγκας
Da Vinci
1η Ελληνική
2020
Μαλακό εξώφυλλο
21x29
900
Φόρτωση ...